Капитални вложувања
pngГлобално истражување за претприемништвоpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Капиталните вложувања се новина во МРФП. Тие треба да бидат делумен излез на МРФП од веќе воспоставениот пазар на кредити и влез во подинамичен сегмент кој ќе обезбеди понатамошна диверзификација на интервенциите на МРФП. Капиталните вложувања подразбираат концепт на целосна или делумна сопственост на МРФП во други субјекти.

Одборот на старатели во 2016 година донесе Одлука за основање на Друштво за управување со приватен инвестициски фонд. Во тек е подготовка на проспект и статут на друштвото кој е следен чекор за операционализација на оваа активност.

Како комплементарна активност на капиталните вложувања, МРФП ќе го разгледа прашањето за воспоставување на акцелератор. Ова подразбира инфраструктурна поддршка на иновативни бизнис идеи, вклучувајќи: обезбедување на деловен простор, административни и технички услуги, менторство и обука, консултантски услуги и тренинг, обезбедување на почетно финансирање и давање на стручна помош за старт-ап и за раст на бизнисите.