Финансиски индикатори
pngГлобално истражување за претприемништвоpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

finansiski indikatori

 

Фондовите на МРФП и влијанието на инфлацијата

Номиналната вредност на вкупните фондови на МРФП во периодот од 2005 г. до 2016 г. постојано се зголемува како резултат на остварениот вишок на приходи над расходи на годишно ниво. Истата доколку се коригира за износот на инфлација во Македонија повторно може да се забележи дека има нагорен тренд за целиот период, со исклучок на 2008 г. кога стапката на инфлација во Р.М. изнесува 8.3%.

 

Фондови и инфлација во РМ

fondovi i inflacija vo rm

Иста е состојбата и со номиналната вредност на вкупните фондови на МРФП изразени во евра. Вредноста на фондовите коригирани со инфлацијата во евро зоната, бележат нагорен тренд за целиот период без да го загрозат фондот формиран од донација на почетокот од 2005 г.

 

Фондови и инфлација во евро зона

fondovi i inflacija vo evro zona