Публикации
pngГлобално истражување за претприемништвоpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

 

Претприемач на годината

 

Пристап на Ромите до (само)вработување

 

Глобално истражување за претприемништво

 

Кон алтернативен туризам

 

Промоција на женско претприемништво

 

Пат кон кариера

 

Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на труд

 

Општествена одговорност на претпријатија

Публикации:

Брошури:

 

Економски активности на Косово

 

Публикации на теми од земјоделие